Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego są:

wyrażone w polskich złotych,

cenami brutto (uwzględniają podatek VAT),

nie zawierają kosztów dostawy, kosztów usług dodatkowych (o ile będą dostępne) ani innych dodatkowych opłat, które Klient będzie zobowiązany ponieść, a o których zostanie poinformowany w trakcie procesu składania Zamówienia.

Ceny Towarów mogą ulegać zmianom z tym, że zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

Sprzedający może organizować programy rabatowe, których szczegółowe warunki zostaną opublikowane w Sklepie Internetowym. Programy te mogą być oparte w szczególności o karty rabatowe.

Sprzedający udostępnia Klientowi możliwość płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym lub płatność przy odbiorze.

Zapłata ceny i innych należności Sprzedającego wynikających z Umowy następuje z góry w formie przedpłaty w terminie 7 dni od momentu zawarcia Umowy.

Otrzymanie przez Sprzedającego zapłaty (decyduje data faktycznego wpływu środków) jest warunkiem przystąpienia przez Sprzedającego do wykonania Umowy, a jej niedokonanie w terminie może skutkować odstąpieniem przez Sprzedającego od Umowy zgodnie z punktem 5.7 w regulaminie sklepu.

W przypadku niedochowania przez Klienta terminu zapłaty, o którym mowa w punkcie 5.5 w regulaminie sklepu, Sprzedający wyznaczy mu dodatkowy, siedmiodniowy termin na dokonanie płatności pod rygorem odstąpienia od Umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu może złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Komunikacja z Klientem w powyższym zakresie będzie następować pocztą elektroniczną.

Sprzedający dokumentuje sprzedaż Towarów stosownymi dokumentami:

w przypadku Konsumentów – paragonem fiskalnym albo imienną fakturą VAT wystawioną na życzenie Klienta,

w przypadku Przedsiębiorców – fakturą VAT. Odpowiedni dokument zostanie dostarczony Klientowi wraz z dostawą Towarów.